Nh?t Linh Informatic

Trang Ch?

Chào m?ng b?n ??n v?i website C?ng ty Nh?t Linh

C?ng ty Tin H?c Nh?t Linh ho?t ??ng trên các l?nh v?c phát tri?n ph?n m?m qu?n l?, th??ng m?i ?i?n t? qu?ng cáo ?i?n t? qu?ng bá th??ng hi?u, các ho?t ??ng liên quan ??n c?ng ngh? th?ng tin và t? v?n cho khách hàng và ??i tác nh?ng gi?i pháp hàng ??u v?l?nh v?c tin h?c hóa doanh nghi?p và n?ng cao l?i th? c?nh tranh

M?i khách hàng ??n v?i chúng t?i ngoài vi?c hài lòng v?i s?n ph?m ch?t l??ng còn hài lòng v?i m?c ?? chuyên nghi?p trong t? v?n nghi?p v?. Chúng t?i có ??y ?? ngu?n l?c, ki?n th?c, ph??ng ti?n ??ng hành v?i các b?n ?? thu ho?ch thành c?ng, ?áp ?ng ???c các tiêu chí ?? ?? ra:

* Th?a m?n m?i nhu c?u chính ?áng c?a Qu? khách hàng.
* Cung c?p k?p th?i các gi?i pháp, thi?t b? và d?ch v? t?t nh?t.
* Phát tri?n quan h? ??i tác trên c? s? hai bên cùng có l?i.
* S? thành c?ng, hài lòng c?a khách hàng là th??c ?o uy tín và hi?u qu? c?a C?ng ty.

R?t mong nh?n ???c s? h?p tác c?a Qu? Khách!

Nh?t Linh Informatic

New Look Hotel Management

Trong nh?ng n?m qua, Nh?t Linh ?? kh?ng ng?ng ??u t? phát tri?n h? th?ng ph?n m?m qu?n l? ?? ph?c v? vi?c kinh doanh c?a Khách Hàng ngày m?t hi?u qu? h?n. ??n nay chúng t?i ti?p t?c k? th?a và phát huy ki?n th?c, kinh nghi?m ?? phát tri?n dòng s?n ph?m dành riêng cho vi?c qu?n l? Khách s?n - Nhà hàng.

V?i s?n ph?m ph?n m?m qu?n l? khách s?n New Look, chúng t?i ?ang d?n b??c kh?ng ??nh b??c ?i v?ng ch?c c?a mình cùng Khách Hàng v??n t?i nhi?u thành c?ng trong t??ng lai.

Chúng t?i ?? x?y d?ng Ph?n m?m qu?n l? khách s?n New Look v?i các ch?c n?ng qu?n l? mang tính t?ng th? cho l?nh v?c kinh doanh Khách s?n - Resort - Nhà hàng ?? khách hàng có th? tri?n khai t? m? hình nh? ??n l?n. Ph?n m?m qu?n l? khách s?n NEW LOOK ???c thi?t k? t??ng thích hoàn toàn v?i Windows 7 / Windows 10, h? tr? Font Unicode toàn di?n, có giao di?n ??p, cài ??t và s? d?ng d? dàng.

Chúng t?i hy v?ng New Look s?là ng??i b?n ?áng tin c?y c?a Qu? Khách trong t??ng lai.

Nh?t Linh Informatic

Các D?ch V?/span>

V?i ph??ng ch?m "S? hài lòng c?a Khách hàng là s? thành c?ng c?a C?ng ty", cùng ??i ng? nh?n viên n?ng ??ng, nhi?t tình, trách nhi?m, giàu n?ng l?c và kinh nghi?m, Nh?t Linh hy v?ng là ng??i b?n ??ng hành ?áng tin c?y góp ph?n vào s? phát tri?n c?a qu? khách hàng.

Các D?ch V?

  • Ph?n m?m Qu?n l? Khách S?n
  • Ph?n m?m Qu?n l? Nhà Hàng
  • Ph?n m?m Qu?n l? Bán Hàng
  • Thi?t k? cài ??t h? th?ng Website
  • Cài ??t h? th?ng Email
  • T? v?n, thi?t k? tri?n khai h? th?ng M?ng máy tính
  • Cài ??t h? th?ng Wireless
  • B?o trì h? th?ng M?ng máy tính
  • Cung c?p thi?t b? máy tính

Nh?t Linh Informatic

Khách hàng c?a chúng t?i

Nh?t Linh Informatic

Liên L?c

Liên l?c v?i chúng t?i

??a ch? 2/1 D??ng Hi?n Quy?n,
V?nh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.

?i?n tho?i: (84-58) 3.550.151
Mobile: +84.903.127.669
Email: sales@nhatlinhnt.com

Vui lòng nh?p Tên! Vui lòng nh?p ??a ch?Email! Vui lòng nh?p Email h?p l? Vui lòng nh?p n?i dung!